hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Ngày xuất bản: 20/04/2017 3:14:00 CH
Lượt đọc: 1272

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

 


Số: 426/SLĐTBXH-NCC

V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Bái, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

 

Kính gửi:          Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

                        các huyện, thị xã, thành phố.

           

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) trên địa bàn tỉnh Yên Bái; để việc tổ chức triển khai các hoạt động tại các địa phương được đảm bảo thống nhất, có ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban cấp huyện; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện tốt và hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và truyền thống cách mạng của dân tộc. Đặc biệt là nêu những tấm gương về thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Giới thiệu các gương điển hình cho các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh làm công tác tuyên truyền.

2. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Quan tâm vận động cơ quan, tổ chức phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Chú trọng công tác vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn và nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao trong tháng 5/2017.

3. Lựa chọn người có công tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và biểu dương phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt việc lựa chọn đại biểu người có công tiêu biểu đi dự Hội nghị biểu dương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức (Sở sẽ có văn bản thông báo, hướng dẫn cụ thể về số lượng, tiêu chuẩn sau).

4. Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và các gia đình người có công tiêu biểu; khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực thực hiện tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ở địa phương.

5. Tổ chức tặng quà của Chủ tịch Nước; quà của Tỉnh (khi có hướng dẫn) và quà tặng của địa phương cho các gia đình người có công; đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác, thể hiện sự tri ân, trân trọng.

6. Chỉ đạo thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp, vệ sinh các công trình ghi công liệt sỹ và tổ chức thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ của địa phương vào 20h00' ngày 26/7/2017.

7. Thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho người có công trong dịp kỷ niệm ngày 27/7/2017 theo hướng dẫn của Sở Y tế; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm y tế đối với người có công, thân nhân người có công và các diện đối tượng khác thuộc lĩnh vực người có công theo quy định.

8. Rà soát đối tượng người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở mà nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới; nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung, tường và thay mới mái nhà. Ưu tiên hộ gia đình người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng; hộ gia đình mà người có công cao tuổi, là dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo), vùng sâu, vùng xa. Thời gian hoàn thành việc rà soát các hộ khó khăn về nhà ở cấp bách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/4/2017 để tổng hợp, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp và các nguồn khác.

9. Đẩy mạnh công tác xét duyệt các diện hồ sơ, giải quyết chính sách đối với người có công và thân nhân của họ đảm bảo nhanh gọn, đúng trình tự, thủ tục và đúng đối tượng quy định. Trong đó, tập trung xét duyệt giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; kịp thời xử lý các đơn thư thắc mắc, kiến nghị có liên quan về chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại địa phương.

10. Thực hiện nghiêm túc việc chi trả các loại trợ cấp ưu đãi người có công và thân nhân người có công theo quy định. Phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng người có công của tỉnh làm tốt công tác điều dưỡng tập trung nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho các đối tượng.

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương và nghiêm túc thực hiện, kịp thời thông tin, báo cáo kết quả, cũng như các vướng mắc để cùng phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND các huyện, TX, TP;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, NCC.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Phạm Tuấn Chung

 

Tin khác: