V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Ngày xuất bản: 31/12/2020 10:04:00 SA
Lượt đọc: 318

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

 
 

 


Số:   3899     /UBND-NC

V/v triển khai thực hiện Nghị định

số 137/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Yên Bái, ngày     15    tháng 12  năm 2020

 

                        Kính gửi:

             - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

             - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

             - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

            Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo (Nghị định số 137), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021. Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 137 trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo, đặc biệt là thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu             Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện các nội dung sau:

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về pháo trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về pháo theo quy định của  Nghị định số 137 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh                          

- Căn cứ vào kế hoạch bắn pháo hoa, pháo nổ của tỉnh, chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng trong việc mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo hoa, pháo nổ đảm bảo an toàn và đúng quy định.

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc quản lý, bảo quản, tiêu hủy pháo các loại.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức bắn pháo hoa, pháp nổ trên địa bàn trong ngày Lễ, Tết và các sự kiện lớn tổ chức trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh           Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức và nghiêm túc chấp hành.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trong cán bộ, giáo viên, học sinh,               sinh viên trong toàn ngành.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức           thành viên: Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, quần chúng, hội viên  thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản này. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                                  

- Như kính gửi;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh (N/c);

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Chiến Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File pdf: cv3899

Tin khác: