V/v tiếp tục đôn đốc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Ngày xuất bản: 25/10/2023 7:42:00 SA
Lượt đọc: 1340

Tài liệu đính kèm:

3487-CV.pdf

Tin khác:

Liên kết khác