THÔNG BÁO V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày xuất bản: 18/09/2020 9:45:00 SA
Lượt đọc: 1024

 

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   76  /TB-SLĐTBXH

 

Yên Bái, ngày 17  tháng 9 năm 2020

           

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Thực hiện Thông báo số 133/TB-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Kể từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020, tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh, tổ 14, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC có thể nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh; nếu tổ chức, cá nhân muốn nộp hồ sơ trực tiếp thì liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, địa chỉ số 159 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái hoặc liên hệ với bà Trịnh Lưu Thùy Dung – Chuyên viên phòng Lao động – Việc làm – Giáo dục nghề nghiệp là Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (SĐT: 0949.286.687) để nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp các TTHC theo quy định.

2. Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh.

3. Từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020, bà Trịnh Lưu Thùy Dung –Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Sở và phải cập nhật đầy đủ lên hệ thống Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết để liên hệ và giải quyết công việc./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Trang thông tin điện tử của Sở;                                     

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

               Ngô Thanh Giang


 

Tin khác: