Nghị định số 31/2015/NĐ-CP: Quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1217

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 4 Điều 31 và Khoản 2 Điều 35 của Luật Việc làm về điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Theo đó, tổ chức được cấp chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia phải bảo đảm các điều kiện sau:

Có cơ sở vật chất và trang thiết bị theo danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, bảo đảm tương ứng với số lượng người tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trong một đợt kiểm tra kiến thức chuyên môn, kỹ thuật hoặc kiểm tra kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động ở một bậc trình độ kỹ năng của mỗi nghề thực hiện trong cùng một thời điểm;

Có hệ thống thiết bị quan sát, giám sát bằng hình ảnh, âm thanh được kết nối với mạng Internet, bảo đảm cho việc quan sát, theo dõi, giám sát được tất cả các hoạt động diễn ra trong quá trình thực hiện việc kiểm tra kiến thức và kiểm tra thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của người tham dự

Có trang thông tin điện tử riêng bảo đảm cho người lao động có thể đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trực tuyến

Về nhân lực trực tiếp thực hiện việc đánh gía kỹ năng nghề của người tham dự: Đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề, có ít nhất là 03 người được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, trong đó có ít nhất 01 người làm việc chính thức tại tổ đánh giá kỹ năng nghề.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận gồm: Văn bản đề nghị của tổ chức có kèm bản sao quyết định thành lập tổ chức đó do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các tài liệu chứng minh đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Trình tự, thủ tục: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại Nghị định này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015./.

Tin khác:

Liên kết khác