Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 5/4/2016 của Quốc Hội

Ngày xuất bản: 13/07/2021 9:59:00 SA
Lượt đọc: 1697

Luật Trẻ em 2016 gồm 7 chương, 106 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 năm 2004 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Dưới đây là so sánh những điểm mới của Luật Trẻ em 2016 với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004.

Luật số: 102/2016/QH13 – Luật trẻ em năm 2016

Tin khác:

Liên kết khác