Hướng dẫn công tác tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2017

Ngày xuất bản: 09/05/2017 10:46:00 SA
Lượt đọc: 1837

      

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

 
 

 


Số: 417/SLĐTBXH-DN

V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh

cao đẳng, trung cấp năm 2017

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


Yên Bái, ngày 17 tháng  4  năm 2016

 

 

           

          Kính gửi:

 

- Phòng Lao động  - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố;

- Các trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng;

- Các trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp;

- Trung tâm Dạy nghề và GDTX các huyện, thành phố.

 

 

         Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp, Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh) ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng nghề, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp, trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố về công tác tuyển sinh cao đẳng, trung cấp từ năm 2017 như sau:

1. Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh

- Thời gian tuyển sinh: được thực hiện 01 lần hoặc nhiều lần trong năm.

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Đối với trình độ trung cấp: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) và tương đương trở lên;

+ Đối với trình độ cao đẳng: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) và tương đương trở lên;

+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, người nước ngoài có đủ điều kiện dự tuyển học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định.

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển hoặc thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Việc lựa chọn hình thức và yêu cầu đối với các hình thức tuyển sinh của từng trường do hiệu trưởng quyết định căn cứ Quy chế tuyển sinh của nhà trường.

- Thời gian đào tạo:

+ Đối với đào tạo trình độ trung cấp: đào tạo theo niên chế đối với người có bằng tốt nghiệp THCS trở lên là từ 01 đến 02 năm học (tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo). Người có bằng tốt nghiệp THCS, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa THPT.

+ Đối với đào tạo trình độ cao đẳng: đào tạo theo niên chế được thực hiện từ 02 đến 03 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp THPT;  từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

2. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh của trường, thí sinh đăng ký dự tuyển vào ngành, nghề học của trường phù hợp với nguyện vọng, khả năng và điều kiện của mình.

- Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua Phiếu đăng ký tuyển sinh (mẫu phiếu đăng ký tuyển sinh do các trường phát hành, bao gồm các thông tin như họ và tên; ngày tháng năm sinh; dân tộc, hộ khẩu thường trú; nơi học tập từng năm học THPT/THCS; ngành nghề đăng ký dự tuyển; đối tượng ưu tiên, địa chỉ báo tin…).

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký tuyển sinh;

+ Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ cần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từng trường;

+ Căn cứ phương thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí tuyển sinh do các trường công bố, thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

3. Thông tin tuyển sinh của các trường cao đẳng, trường trung cấp

- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường cao đẳng, trường trung cấp có thể tra cứu thông tin tuyển sinh của các trường năm 2017 (thông tin của 304 trường cao đẳng và 267 trường trung cấp trên toàn quốc tại Trang Thông tin điện tử của Tổng cục Dạy nghề, địa chỉ tcdn.gov.vn hoặc tra cứu trực tiếp thông tin tuyển sinh của các trường tại địa chỉ Website của từng trường (nếu có).

- Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2017:

+ Trường Cao đẳng nghề Yên Bái (trường được đầu tư trở thành 01/40 trường chất lượng cao của cả nước đến năm 2020 có 01 nghề được đầu tư đạt cấp độ quốc tế, 04 nghề được đầu tư đạt cấp độ Asean): 700 người

+ Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái: 405 người;

+ Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch: 225 người;

+ Trường Cao đẳng Y dược Pasteur: 1.930 người (tuyển sinh các tỉnh);

+ Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ (trường được đầu tư 03 nghề đạt trọng điểm quốc gia): 210 người;

+ Trường Trung cấp nghề Lục Yên (trường được đầu tư 03 nghề đạt trọng điểm quốc gia): 195 người;

+ Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái: 300 người.

- Thông tin những lĩnh vực ngành nghề được tự do di chuyển trong khu vực Asean: gồm 08 ngành nghề là nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, xây dựng, kế toán, kiến trúc, khảo sát, du lịch. Sau khi đào tạo, người học có cơ hội tìm kiếm được việc làm trong nước hoặc các nước thuộc khu vực Asean.

4. Một số chính sách đối với người học

a) Các chính sách ưu tiên: bao gồm chính sách ưu tiên theo đối tượng (đối tượng 01 đến đối tượng 07), chính sách tuyển thẳng, chính sách ưu tiên theo khu vực (khu vực 01 đến khu vực 03) theo quy định tại Quy chế tuyển sinh.

b) Chính sách miễn giảm học phí

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Theo đó, các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí bao gồm:

- Các đối tượng được miễn học phí (09 đối tượng):

+ Người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp;

+ Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

+ HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo;

+ HSSV hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú);

+ HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo;

+ HSSV học một trong các chuyên ngành lao, phong, tâm thần, giám định pháp y, pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo y tế công lập;

+ HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn;

+ Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu (theo danh mục do Thủ tưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định);

+ Người học các ngành nghề chuyên môn, đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh (danh mục ngành nghề do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành).

- Các đối tượng được giảm 70% học phí (03 đối tượng):

+ HSSV các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật công lập và ngoài công lập (biểu diễn nhạc cụ truyền thống, diễn viên sân khấu kịch hát…);

+ HSSV chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo tuồng, múa, cải lương, xiếc; một số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (danh mục nghề nặng nhọc độc hại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định);

+ HSSV là người dân tộc thiểu số (không phải rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Đối tượng được giảm 50% học phí (01 đối tượng):

+ HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

c) Chính sách nội trú

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 /10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. Cụ thể:

- Đối tượng được hưởng chính sách nội trú:

+ Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;

+ Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Người dân tộc kinh thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

- Chính sách nội trú: học sinh, sinh viên được hưởng mức học bổng chính sách từ 60%-100% mức tiền lương cơ sở/tháng (tùy từng đối tượng theo quy định); ngoài ra HSSV còn được hưởng các khoản hỗ trợ khác như hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân (01 lần/khóa đào tạo), hỗ trợ tiền đi lại, hỗ trợ ở lại trường dịp tết nguyên đán.

5. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Ban hành Quy chế tuyển sinh của trường và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 và Quy chế tuyển sinh của nhà trường.

- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản trước ngày 05/01 hàng năm; định kỳ gửi báo cáo kế hoạch tuyển sinh và kết quả tuyển sinh của trường (một năm báo cáo 4 lần chia theo 4 quý/năm và trước ngày 15 của tháng cuối quý) để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017.

- Ra thông báo tuyển sinh (trong đó cần cung cấp các thông tin về chính sách đối với người học), chủ động phối hợp với các địa phương, các trường THCS, trường THPT trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyển sinh đào tạo, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đào tạo được giao năm 2017.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn và đề nghị các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thông báo, triển khai phổ biến Quy chế tuyển sinh cao đẳng, trung cấp cho học sinh, người học và các đơn vị liên quan biết để triển khai thực hiện theo đúng quy định.  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Dạy nghề, điện thoại 02163.857.748,  email dayngheyb@gmail.com)  để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và

Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, DN.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Vũ Lê Thành Anh

 

Tin khác:

Liên kết khác