Chương trình công tác Tuần 45 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

Ngày xuất bản: 31/10/2017 5:33:00 CH
Lượt đọc: 3346

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45/CTrCT-LĐTBXH

Yên Bái, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tuần 45 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

 

 

 

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

Thứ hai

30/10/2017

- 7h30. Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa II năm 2017 tại Trường Chính trị Yên Bái.

- 7h30. Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8h00. Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ về công tác cai nghiện ma túy tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

 

- 8h00. Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo tỉnh Yên Bái năm 2017 tại huyện Văn Yên từ ngày 30/10/2017 – 31/10/2017 (Lớp 4).

- 8h30. Hội thảo “Định hướng đổi mới hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em các tỉnh, thành phố” tại Hà Nội.

- Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Phòng Lao động – TBXH huyện Văn Yên từ ngày 30/10/2017 – 03/11/2017.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình rà soát và đề xuất các nội dung trọng tâm đưa vào Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2018.

- Phòng Người có công; Văn phòng Sở; Phòng Dạy nghề; Trường TCN DTNT Nghĩa Lộ; Trung tâm ĐDNCC.

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PGĐ Sở; Văn phòng Sở.

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở; Chi cục PCTNXH; Cơ sở Cai nghiện ma túy.

- Phòng Bảo trợ xã hội.

 

 

- Phòng Trẻ em - bình đẳng giới.

 

- Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Sở.

 

 

 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị.

 

Thứ ba

31/10/2017

- 8h00. Tọa đàm cập nhật chính sách và trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tại Thái Nguyên.

- 8h00. Tập huấn nâng cao năng lực cải cách hành chính và xây dựng, áp dụng ISO tại tỉnh Hòa Bình.

- Phòng Lao động – Việc làm.

 

 

- Văn phòng Sở.

Thứ

01/11/2017

- 8h00. Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Văn Chấn từ ngày 01/11/2017 – 03/11/2017.

- 9h30. Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ VIII tại Nhà Thi đấu TTTDTT tỉnh.

- Lãnh đạo Sở; Phòng Dạy nghề.

 

 

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở.

Thứ năm

02/11/2017

- 8h00. Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo tỉnh Yên Bái năm 2017 tại huyện Lục Yên từ ngày 02/11/2017 – 03/11/2017 (Lớp 5).

- 8h00. Tập huấn công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ Công đoàn các cấp tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Phòng Bảo trợ xã hội.

 

 

- Phòng Trẻ em - bình đẳng giới.

 

Thứ sáu

03/11/2017

- Các phòng chuyên môn, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2017.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị.

Thứ bảy

04/11/2017

- 8h00. Tập huấn kỹ năng điều hành Câu lạc bộ trẻ em tại huyện Lục Yên từ ngày 04/11/2017 – 05/11/2017.

- Phòng Trẻ em - bình đẳng giới.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP, PVP.

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Hội

       

 

Liên kết khác