Chương trình công tác Tuần 39 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

Ngày xuất bản: 31/10/2017 5:28:00 CH
Lượt đọc: 3170

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/CTrCT-LĐTBXH

Yên Bái, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tuần 39 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 24/9/2017)

 

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

Thứ hai

18/9/2017

- 8h30. Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ và triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư tại Hà Nội.

- 8h00. Bồi dưỡng kiến thức về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tại Trường Chính trị tỉnh từ ngày 18/9 – 20/9/2017.

- Đ/c Giám đốc Sở; Phòng Người có công.

 

 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở.

 

Thứ ba

19/9/2017

- 9h00. Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái.

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở; Phòng Dạy nghề.

Thứ

20/9/2017

- 8h00. Đại hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh.

- 8h00. Kiểm tra công tác vay vốn ưu đãi tại huyện Văn Chấn từ ngày 20/9 – 21/9/2017.

- Đ/c Phạm Tuấn Chung – PGĐ Sở; Phòng Người có công.

 

- Đ/c Giám đốc Sở; Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Lao động – Việc làm.

Thứ năm

21/9/2017

- Điều dưỡng cán bộ thuộc diện tỉnh quản tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công từ ngày 21/9 – 28/9/2017.

- Phòng Người có công; Trung tâm Điều dưỡng Người có công.

Thứ sáu

22/9/2017

- 8h00. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ đối tượng 2 năm 2017 tại Hội trường Thành ủy Yên Bái từ ngày 22/9 – 24/9/2017.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Người có công.

Chủ nhật

24/9/2017

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Huyện ủy Yên Bình

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Thành ủy Yên Bái.

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở.

 

- Đ/c Nguyễn Bình Minh – TP Dạy nghề

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP, PVP.

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Khánh Hội

       

 

Liên kết khác