Chương trình công tác Tuần 37 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017)

Ngày xuất bản: 31/10/2017 5:27:00 CH
Lượt đọc: 3254

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/CTrCT-LĐTBXH

Yên Bái, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tuần 37 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017)

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

Thứ hai

04/9/2017

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ bù ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017.

Văn phòng Sở và các đơn vị phân công trực bảo vệ, đảm bảo an toàn cơ quan đơn vị trong những ngày nghỉ lễ.

Thứ ba

05/9/2017

- 7h30. Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường Phổ thông DTBT TH&THCS Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.

- 7h30. Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường Trung cấp nghề Lục Yên.

- 8h00. Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Yên Bình.

- 15h00. Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Trạm Tấu.

- Đ/c Giám đốc Sở; Văn phòng Sở; Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

- Phòng Dạy nghề.

 

- Phòng Dạy nghề.

 

- Phòng Dạy nghề.

Thứ

06/9/2017

- 8h00 – 9h00. Họp Ban Giám đốc Sở.

- 9h00. Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở.

- 8h00. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cấp xã, phường năm 2017 tại huyện Mù Cang Chải.

- Ban Giám đốc Sở.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Sở.

- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thứ năm

07/9/2017

- 8h00. Đoàn Kiểm tra CCHC của Bộ Lao động – TBXH kiểm tra thực tế hoạt động tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh.

- 10h30. Đoàn Kiểm tra CCHC của Bộ Lao động – TBXH kiểm tra thực tế việc tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công; giải quyết TTHC trong lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội tại Phòng họp tầng 2 Cơ quan Sở.

- 14h00. Đoàn Kiểm tra CCHC của Bộ Lao động – TBXH làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tình hình, kết quả CCHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Lao động – TBXH tại Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở; Phòng Dạy nghề.

 

- Ban Giám đốc Sở; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Văn phòng Sở.

 

- Ban Giám đốc Sở; Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Văn phòng Sở.

 

Thứ sáu

08/9/2017

- 8h00. Họp giao ban tháng 9/2017 tại Phòng họp tầng 2 Cơ quan Sở.

 

- 8h00. Hội thảo tham vấn xây dựng “Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2017 – 2025” tại Hà Nội.

- 8h00. Họp đánh giá về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Nghệ An.

- Ban Giám đốc Sở; Trưởng phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới..

 

 

 

- Phòng Dạy nghề.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP, PVP.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Khánh Hội

       

 

Liên kết khác