Chương trình công tác Tuần 36 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)

Ngày xuất bản: 31/10/2017 5:26:00 CH
Lượt đọc: 3126

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36/CTrCT-LĐTBXH

Yên Bái, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tuần 36 (Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

Thứ hai

28/8/2017

- 8h00. Họp nhóm kỹ thuật về thống nhất chỉnh sửa báo cáo rà soát văn bản pháp luật về bạo lực trẻ em và phòng, chống mua bán người tại Phòng họp tầng 2 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

- 14h00. Họp triển khai nội dung liên quan đến việc xây dựng phương án cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp tại UBND tỉnh.

- 14h00. Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 2 tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

 

 

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở; Phòng Lao động – Việc làm.

 

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở.

Thứ ba

29/8/2017

- 8h00. Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 8h00. Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cấp xã, phường năm 2017 của thành phố Yên Bái tại Trung tâm Giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh.

- Đưa đoàn Công ty Tân Trường Sơn Hà Nội đi trao tặng quà cho 3 điểm trường Mầm non tại huyện Mù Cang Chải.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị nộp bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Văn phòng Sở.

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở.

 

- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

 

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

Thứ

30/8/2017

- 8h00. Họp làm việc về kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư công của tỉnh năm 2018 tại Hội trường Tỉnh ủy Yên Bái.

- Đ/c Giám đốc Sở.

 

Thứ năm

31/8/2017

- Các phòng chuyên môn, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8/2017.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị.

Thứ sáu

01/9/2017

- 8h00. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Sở Lao động – TBXH tại Phòng họp tầng 2 Cơ quan Sở.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị tham gia vào dự thảo Quy chế phối với các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố về lĩnh vực của ngành gửi về Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ký ban hành.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ bù ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017 vào ngày 04/9/2017 (thứ hai).

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở; Phòng Dạy nghề; Phòng Lao động – Việc làm.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

 

 

 

- Văn phòng Sở và các đơn vị phân công trực bảo vệ, đảm bảo an toàn cơ quan đơn vị trong những ngày nghỉ lễ.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP, PVP.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Hội

       

 

Liên kết khác