Việc làm - An toàn lao động

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1377

1.

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

2.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp.

3.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động).

4.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đaị diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam.

5.

Đăng ký hoạt động Giới thiệu việc làm cho Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

6.

Đăng ký hoạt động Giới thiệu việc làm cho Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm.

7.

Cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài đã được cấp phép lao động và giấy phép lao động đang còn hiệu lực có nhu cầu giao kết thêm với người sử dụng lao động khác.

8.

Cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

9.

Cấp Giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

10.

Đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc tại Đài Loan.

11.

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày.

12.

Gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

13.

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp.

14.

Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp

Liên kết khác