Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo QĐ 23/2021/QĐ-TTG ngày 7/7/2021 của TTCP

Ngày xuất bản: 23/07/2021 10:25:00 SA
Lượt đọc: 282

Thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo QĐ 23/2021/QĐ-TTG ngày 7/7/2021 của TTCP

File pdf tại tải đây:TB160

Liên kết khác