Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày xuất bản: 03/08/2023 5:27:00 CH
Lượt đọc: 1633

Tin khác:

Liên kết khác