Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 28/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chiến lược chuyển đối số đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngày xuất bản: 03/08/2023 5:39:00 CH
Lượt đọc: 1704

Tin khác:

Liên kết khác