Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày xuất bản: 09/05/2022 9:17:00 SA
Lượt đọc: 643

 Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Fild pdf:KH105CĐS

Liên kết khác