V/v tiếp tục tăng cường các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Ngày xuất bản: 27/03/2020 10:35:00 SA
Lượt đọc: 507

 

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 288/SLĐTBXH-VPV/v tiếp tục tăng cường các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19  trong tình hình mới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Yên Bái, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

                        Kính gửi:

-          Các phòng chuyên môn;

-          Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

 

Thực hiện Kết luận số 521-KL/TU ngày 20/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới; Kế hoạch số 67/KH-/KH-BCĐ ngày 17/3/2020 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Virut CORONA về ứng phó chi tiết của “Tình huống 2”- Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/1/2020 của UBND tỉnh Yên Bái khi có trường hợp nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về tiếp nhận và cách ly y tế tập trung của “Tình huống 2” khi có trường hợp nhiễm COVID -19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn và chuẩn bị cho tinh huống nguy cơ dịch lan rộng; Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 21/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus CORONA về ứng phó chi tiết của “Tình huống 2”- khi có trường hợp nhiễm vi rít COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái; Công văn số 672/UBND-VX ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện một số nội dung chỉ đạo của Chỉnh phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tập trung  thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

1. Nhiệm vụ chung.

- Tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nội dung tại các văn bản: Kết luận số 521-KL/TU ngày 20/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới; Kế hoạch số 67/KH-/KH-BCĐ ngày 17/3/2020 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của Virut CORONA về ứng phó chi tiết của “Tình huống 2”- Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/1/2020 của UBND tỉnh Yên Bái khi có trường hợp nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về tiếp nhận và cách ly y tế tập trung của “Tình huống 2” khi có trường hợp nhiễm COVID -19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn và chuẩn bị cho tinh huống nguy cơ dịch lan rộng; Kế hoạch số 70/KH-BCĐ ngày 21/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus CORONA về ứng phó chi tiết của “Tình huống 2”- khi có trường hợp nhiễm vi rít COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái; Công văn số 672/UBND-VX ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện một số nội dung chỉ đạo của Chỉnh phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Công văn 234/SLĐTB&XH-Vp ngày 13/3/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới;

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tiếp tục bám sát nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020; để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép: Vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2020.

 

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Phòng Lao động – Việc làm- Giáo dục nghề nghiệp:

- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin, bàn giao đối tượng cách ly y tế (nếu có) là người lao động của tỉnh, lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh đến/ trở v từ các vùng, lãnh thổ, các tỉnh trong nước có dịch bệnh.

-Tiếp tục yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nơi làm việc.

- Tiếp tục theo dõi, thông báo tình hình nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Phòng Bảo trợ xã hội:

 Chủ trì tham mưu các chế độ, chính sách an sinh xã hội cho gia đình bệnh nhân khi xảy ra dịch bệnh.

c) Trường Trung cấp Lục Yên.

- Nghiêm túc thực hiện việc xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai khu vực cách ly y tế tập trung tuyến huyện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh (đưa vào hoạt động từ ngày 31/3/2020).

- Thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai với Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID -19 huyện Lục Yên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo qui định.

d) Văn phòng Sở:

- Tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh đối với cán bộ công chức và người lao động tại cơ quan Sở;

- Là đầu mới thực hiện các nhiệm vụ tỉnh giao khi có dịch bệnh xảy ra;

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng ngày, đột xuất đối với các cơ quan chức năng theo qui định.

Trên đây là một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cần triển khai ngay; yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám đốc Sở;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký) 

 

 

Ngô Thanh Giang