V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Ngày xuất bản: 13/03/2020 4:18:00 CH
Lượt đọc: 489

 

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Số: 234  /SLĐTBXH-VP

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

     Yên Bái, ngày 13  tháng 3 năm 2020


                        Kính gửi:

-          Các phòng chuyên môn;

-          Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

 

 Thực hiện Công văn 2122-CV/TU ngày 12/3/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVIT-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 578/UBND-VX ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 255/SYT-NVY ngày 12/3/2020 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và một số nội dung tăng cường phòng, chống dịch trong tình hình mới; trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu:

1.Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở:

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn 2122-CV/TU ngày 12/3/2020 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVIT-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 578/UBND-VX ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVIT-19 trong tình hình mới; Công văn 255/SYT-NVY ngày 12/3/2020 của Sở Y tếcác nội dung đã nêu tại Thông báo số 15/TB-SLĐTB&XH ngày 12/3/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về việc Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Hội nghị giao ban ngày 11 tháng 3 năm 2020.

- Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 (theo Thông báo chính thức của ngành y tế) để nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh, tránh các thông tin sai lệch, không chính thống,... gây hoang mang trong cán bộ, công chức, viên chức và ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Định kỳ hằng ngày (trước 15h00) thống kê danh sách cán bộ, đảng viên từ Hà Nội trở về địa phương chưa qua 14 ngày báo cáo về Sở (qua Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Sở Y tế theo qui định.

2. Đối với các đơn vị đang trực tiếp thực hiện chăm sóc, quản lý đối tượng (Trung tâm Công tác xã hội – Bảo trợ xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy) thực hiện nghiêm ngặt về y tế trong việc đảm bảo vệ sinh dịch tễ; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt, theo dõi tình hình sức khỏe các đối tượng đang quản lý; thực hiện nghiêm túc việc sử dụng khẩu trang, sát khuẩn... khi có người nhà thăm gặp đối tượng. Trong trường hợp có đối tượng có biểu hiện; sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hay khó thở,... cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, điều trị và cách ly theo quy định.

3. Đối với các đơn vị thường xuyên có khách đến giao dịch làm việc (Văn phòng Sở; Trung tâm Dịch vụ việc làm), thực hiện việc đo thân nhiệt đối với toàn bộ khách đến làm việc, giao dịch; đảm bảo đầy đủ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang... để phòng, chống lây nhiễm cho cán bộ, công chức, viên chức khi giao dịch, làm việc. Nội dung này thực hiện từ ngày 13/3/2020.

4. Đối với các đơn vị (Trường Trung cấp DTNT Nghĩa Lộ; Trường Trung cấp Lục Yên; Trung tâm Điều dưỡng tỉnh): chủ động thực hiện việc vệ sinh dịch tễ cơ quan, đơn vị để phòng, chống dịch bệnh trước khi đón học sinh, sinh viên quay trở lại học tập tiếp nhận đối tượng đến điều dưỡng tập trung.

Trên đây là một số nội dung về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới cần triển khai ngay; yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị nghiêm túc thực hiện../.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám đốc Sở;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Ngô Thanh Giang