V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Ngày xuất bản: 27/03/2020 3:40:00 CH
Lượt đọc: 508

 

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

 

Số: 305/SLĐTBXH-VP

V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Yên Bái, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

                        Kính gửi:

-          Các phòng chuyên môn;

-          Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

 

Thực hiện Công văn số 765/UBND-VX ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19; Công văn 766/UBND-VX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc mở rộng thời gian rà soát đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai trở về dịa phương để phòng, chống COVID -19; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

1. Tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nội dung tại văn bản số 765/UBND-VX ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID -19; Công văn 766/UBND-VX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc mở rộng thời gian rà soát đối tượng từ bệnh viện Bạch Mai trở về địa phương để phòng, chống COVID -19;

2. Rà soát, thống kê và yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị đã đến điều trị, khám, thăm bệnh nhân... tại Bệnh viện Bạch Mai trở về Yên Bái chưa qua 14 ngày (thời điểm đến thăm, khám tại Bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 10/3/2020) nghỉ tại nhà để tự cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà.

3. Đối với Trung tâm điều dưỡng tỉnh tạm dừng cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng từ 00 giờ 00’ ngày 28/3/2020.

4. Các phòng chuyên môn, các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch:

- Khuyến cáo các cá nhân sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan, đơn vị; hạn chế bắt tay, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc bằng nước sạch và xà phòng; lưu ý vệ sinh sàn nhà, mặt bàn làm việc, tay nắm cửa, cầu thang, nhà vệ sinh, điện thoại, bàn phím máy tính,…để hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, hạn chế mang hoặc mua bán, trao đổi đồ dùng, thức ăn, các vật phẩm cá nhân khác đến nơi làm việc nhằm giảm thiểu tối đa khả năng lây nhiễm của virus trong cộng đồng.

Trên đây là một số nhiệm vụ cấp bách cần khẩn trương triển khai ngay; yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám đốc Sở;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

 

 

Ngô Thanh Giang