Triển khai cuộc thi trực tuyến “nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam

Ngày xuất bản: 21/04/2020 9:39:00 SA
Lượt đọc: 561

 

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI 

Số:  417   /SLĐTBXH-VP

V/v triển khai cuộc thi trực tuyến “nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Yên Bái, ngày  20  tháng  4  năm 2020

 

   Kính gửi:

- Các phòng chuyên môn;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

 

Căn cứ Công văn số 1065/BCH-TM ngày 15/4/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

            Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị triển khai một số nội dung cơ bản sau:

1. Tuyên truyền, vận động để 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia dự thi.

2. Đăng tải đường link của Cuộc thi (http://vnmac.gov.vn) trên Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị sự nghiệp.

(Công văn số 1065/BCH-TM ngày 15/4/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái được gửi qua Hệ điều hành tác nghiệp của Sở)./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGĐ Sở;

- Lưu: VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

( Đã ký)

 

 

 Ngô Thanh Giang