THÔNG BÁO Tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 06/04/2020 1:49:00 CH
Lượt đọc: 546

 

 

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

Số:  24   /TB-SLĐTBXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Yên Bái, ngày  06  tháng  4   năm 2020

 

         THÔNG BÁO

  Tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại trụ sở

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

 

 

                Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm, Sở Lao động  Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái thông báo:

            1. Tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đến hết ngày 15/4/2020; trừ trường hợp cấp bách, đột xuất.

            2. Trong thời gian trên mọi trường hợp công dân có khiếu nại, tố cáo,       kiến nghị, phản ánh gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, đề nghị thực hiện qua hộp thư điện tử duongdaynongsolaodong@gmail.com  và đường bưu điện. Trường hợp cấp bách liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 02163.852.375 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, công dân có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơinhận:                                                                                     

- UBND tỉnh;

- Thanh tra tỉnh;                                                                 

- BGĐ Sở;

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Trang thông tin điện tử của Sở;                                                       

- Lưu: VT, TTr.                                                                               

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Tuấn Chung