Quyết định số 748/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ Lao động - TBXH về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TBXH

Ngày xuất bản: 16/06/2017 7:43:00 SA
Lượt đọc: 790