Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Ngày xuất bản: 07/01/2018 10:42:00 CH
Lượt đọc: 1820

Chiều ngày 05/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tập trung vào các lĩnh vực công tác lao động - việc làm, dạy nghề, công tác người có công, công tác giảm nghèo - bảo hiểm xã hội và công tác xã hội khác. Các chỉ tiêu do ngành phụ trách đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Trong năm, công tác lao động - việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 18.180 lao động đạt 102% kế hoạch; công tác dạy nghề đã có nhiều chuyển biến, việc đào tạo nghề đã từng bước gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, năm 2017 toàn tỉnh đã tuyển mới dạy nghề cho 15.882 người đạt 104% kế hoạch. Đến hết năm 2017, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 51%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 là 21,97%, giảm 5% so với năm 2016.

Bên cạnh đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực do ngành quản lý. Năm 2017, Ngành đã thẩm định và cấp 152 giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng; mở các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội cho người lao động và sử dụng lao động.

Đối với công tác người có công, Sở đã triển khai kịp thời các kế hoạch của tỉnh và của bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý chế độ, chính sách người có công với cách mạng, kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng hồ sơ chính sách tồn đọng. Tổ chức thành công gặp mặt kỷ niệm nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và biểu dương phong trào đền ơn đáp nghĩa tỉnh Yên Bái lần thứ VI; triển khai hỗ trợ làm nhà cho người có công; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trong các dịp lễ, tết...

Năm 2017, toàn tỉnh có 23.380 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định...

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề ra các mục tiêu chủ yếu đó là: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 18.000 lao động; duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người cháy nổ được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; 90% người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; tuyển mới và đào tạo nghề cho 15.800 người, năm 2018 phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 54%; phấn đấu giảm 4% hộ nghèo; trợ cấp xã hội thường xuyên cho khoảng 24.000 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; quản lý và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công...

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, học nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Phát triển và nhân rộng các mô hình tạo việc làm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp theo cơ chế thị trường, gắn với nhu cầu xã hội. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề; mở rộng thực hiện cơ chế dạy nghề theo hợp đồng đào tạo, đặt hàng giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo; có chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp tự đào tạo nghề cho lao động và hợp tác với các cơ sở đào tạo nghề.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án, dự án xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước. Xây dựng các đề án, mô hình giảm nghèo; tập tủng hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, đặc biệt là hai huyện nghèo Trạm Tấu và Mù Cang Chải theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình, đề án, dự án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, trong đó quan tâm đến chính sách đối người có công với cách mạng, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện lồng ghép công tác bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến chính sách của ngành, làm tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, xác định đúng vị trí việc làm của cán bộ, công chức viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời các vi phạm.

Nguồn Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.