Chương trình công tác Tuần 44 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

Ngày xuất bản: 31/10/2017 5:32:00 CH
Lượt đọc: 2418

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/CTrCT-LĐTBXH

Yên Bái, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tuần 44 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

 

 

 

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

Thứ hai

23/10/2017

- 8h00. Phòng Lao động – Việc làm làm việc với các doanh nghiệp quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Yên Bái tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở; Phòng Lao động – Việc làm.

Thứ ba

24/10/2017

- 8h00. Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo tỉnh Yên Bái năm 2017 tại huyện Yên Bình từ ngày 24/10 – 25/10/2017 (Lớp 2).

- 8h00. Phòng Lao động – Việc làm làm việc với các doanh nghiệp quản lý và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Yên Bái tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

- 13h30. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Phòng Bảo trợ xã hội.

 

 

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở; Phòng Lao động – Việc làm.

 

 

- Đ/c Giám đốc Sở.

Thứ

25/10/2017

- 7h30. Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8h30. Hội thảo và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em tại Thành phố Đà Lạt.

- 8h00. Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Lục Yên từ ngày 25/10 – 27/10/2017.

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở.

 

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

- Lãnh đạo Sở; Phòng Dạy nghề.

Thứ năm

26/10/2017

- 8h00. Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo tỉnh Yên Bái năm 2017 tại huyện Trấn Yên từ ngày 26/10 – 27/10/2017 (Lớp 3).

- Phòng Bảo trợ xã hội.

Thứ sáu

27/10/2017

- Các phòng chuyên môn, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2017.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị.

Thứ bảy

28/10/2017

- 8h00. Đại hội đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Phạm Tuấn Chung – PGĐ Sở.

Chủ nhật

29/10/2017

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Huyện ủy Trạm Tấu.

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Huyện ủy Mù Cang Chải.

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở.

 

- Đ/c Nguyễn Bình Minh – TP Dạy nghề.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP, PVP.

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Hội