Chương trình công tác Tuần 38 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

Ngày xuất bản: 31/10/2017 5:27:00 CH
Lượt đọc: 2541

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/CTrCT-LĐTBXH

Yên Bái, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tuần 38 (Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

Thứ hai

11/9/2017

- 8h00. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 8h00. Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chính sách người có công và xã hội tại Quảng Bình từ ngày 11/9/2017 – 15/9/2017.

- 14h00. Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PGĐ Sở.

- Thanh tra Sở.

 

 

- Đ/c Giám đốc Sở và các đ/c Phó Giám đốc Sở.

Thứ ba

12/9/2017

- 8h00. Họp giao ban tháng 9/2017 tại Phòng họp tầng 2 Cơ quan Sở.

 

- 8h00. Tập huấn kỷ luật tích cực cho cán bộ Phòng Trẻ em – BĐG; Trung tâm CTXH và BTXH; Phòng Lao động – TBXH các xã của 2 huyện dự án EVAC tại Nhà khách Đồng Tâm.

- 10h00. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA tặng 40 bộ bàn ghế cho trường học tại huyện Mù Cang Chải.

- 13h30. Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư lệnh – Quân khu 2 tổng kết 10 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 14h00. Họp về việc xây dựng giá tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn trung nông thôn trên địa bàn tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ban Giám đốc Sở; Trưởng phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.

- Phòng Trẻ em – BĐG; Trung tâm CTXH và BTXH.

 

 

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PGĐ Sở; Phòng Trẻ em – BĐG.

 

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở.

 

 

- Phòng Bảo trợ xã hội.

Thứ

13/9/2017

- Các phòng chuyên môn, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9/2017.

- Các phòng chuyên môn, đơn vị.

Thứ năm

14/9/2017

- 8h00. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 8h00. Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp tại Khách sạn Hồng Nhung.

- Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PGĐ Sở.

- Phòng Lao động – Việc làm.

Thứ sáu

15/9/2017

- 8h00. Hội thảo hướng dẫn thu thập Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Chương trình 1235 tại Thanh Hóa từ ngày 15-16/9/2017.

- 8h00. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

 

- 14h00. Dự kiến Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Lao động – TBXH tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công (Có giấy mời sau)

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PGĐ Sở; Phòng Trẻ em – BĐG.

 

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở; Thanh tra Sở.

- Ban Giám đốc Sở; Trưởng, phó phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.

Chủ nhật

17/9/2017

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 của Đảng ủy khối CCQ tỉnh và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh.

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 của Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở.

 

 

- Đ/c Nguyễn Bình Minh – TP Dạy nghề

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP, PVP.

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Khánh Hội