Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày xuất bản: 09/02/2018 8:33:00 SA
Lượt đọc: 2190

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội  6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 


Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 cụ thể như sau:

 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH.

1. Công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Sở đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh triển khai nhiều hoạt động nổi bật tập trung trên các lĩnh vực sau:

* Về công tác Lao động - Việc làm;Dạy nghề: Trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái, lần thứ nhất năm 2017; Trình UBND tỉnh Quyết định giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử sang làm chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia; Trình UBND tỉnh Kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin thị trường tỉnh Yên Bái năm 2017 ...

Trình UBND tỉnh thực hiện chủ trương chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu và kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017; phân bổ kinh phí cho Hội người mù và Hội nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Yên Bái; Đề nghị công nhận Hội đồng quản trị Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái; Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đánh giá 7 năm (2010-2016) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020…

* Về công tác Người có công: Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thăm hỏi và tặng quà Người có công; đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu  năm 2017; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)..

* Công tác Giảm nghèo - BTXH và các công tác xã hội khác của ngành: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 18/1/2017 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016; ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện  "Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020", tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020; ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 về việc kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Yên Bái.

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4, khoản 2 Điều 6 tại Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND Quy định một số mức chi, chế độ đóng góp, miễn giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội; người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trình UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ...

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017; ban hành Kế hoạch và Thư vận động xây dựng và ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2017; Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN 2017 ....

 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và giao nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 với các địa phương, đơn vị và thông báo nhiệm vụ trọng tâm của ngành; các chỉ tiêu kế hoạch và giao dự toán kinh phí năm 2017 đối với các đơn vị thuộc Sở và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để các đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã ban hành 1.177 văn bản (144 quyết định; 42 Kế hoạch; 670 công văn; 150 tờ trình, 118 báo cáo ...). Các văn bản do sở phát hành đều đảm bảo đúng quy định về thể thức, thẩm quyền và nội dung.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.

- Chỉ tiêu giải quyết việc làm: Theo báo cáo của các địa phương, 6 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm 9.043 lao động (đạt 51,09% kế hoạch 2017); tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Tổng số

GQVL

(lao động)

Từ phát triển

kinh tế xã hội

Xuất khẩu

lao động

Vay vốn Quỹ quốc gia

về việc làm

Lao động đi làm việc ngoài tỉnh

Số lao động

% So với kế hoạch

Số lao động

% so với kế hoạch

Số dự án

Kinh phí cho vay từ đầu năm (triệu đồng)

Tổng số lao động

Số lao động   

% so với kế hoạch

9.043

5.486

51,27%

384

54,8%

442

4.993

568

2.605

52,1%

- Chỉ tiêu Dạy nghề: 6 tháng đầu năm 2017 dự kiến tuyển mới 7.390 người, đạt 48,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (15.200 người), trong đó: trình độ cao đẳng: 164 người; trung cấp: 289 người; sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng: 6.937 người (trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.900 người theo chính sách của Đề án 1956) giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2016 .

- Chỉ tiêu cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội:

+ Tổng số học viên hiện có mặt tại Trung tâm đến nay là 266 học viên (gồm: 252 học viên bắt buộc và 14 học viên tự nguyện). Tổng số học viên mới vào từ 01/01 đến 6/2017: 97 học viên.  

+ Tổng số bệnh nhân điều trị trong các cơ sở điều trị Methadone là 1010 bệnh nhân, cụ thể: Cơ sở tại Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội 149 bệnh nhân; Cơ sở tại Trung tâm CB-GD-LĐXH 23 bệnh nhân.

 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực do ngành quản lý.

2.1. Công tác Lao động, việc làm.

- Tổ chức tập huấn triển khai sử dụng phần mềm Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Tham mưu tổ chức thành công Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái lần thứ 1 năm 2017; Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đi thăm, tặng quà cho người bị tai nạn lao động năm 2016 nhân dịp Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.

- Công tác quản lý lao động là người nước ngoài: 6 tháng đầu năm đã cấp 32 giấy phép cho người lao động nước ngoài (trong đó cấp lần đầu 14 giấy phép; cấp lại 15 giấy phép; xác nhận 03 trường hợp không thuộc diện cấp phép).

- Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017 và xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Hướng dẫn các công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái làm chủ sở hữu thực hiện xếp hạng doanh nghiệp năm 2017.

- Hướng dẫn các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, các lâm trường, rà soát, điều chỉnh lại quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 theo quy định tại Nghị định 51, nghị định 52/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Hướng dẫn công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện rà soát, điều chỉnh lại quỹ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 53/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

- Thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và xác định quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của các công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu, các lâm trường và các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp của 4 Công ty lâm nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Yên Bình; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Thác Bà; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao.

- Thẩm định và ra thông báo chấp thuận 15 bản nội quy lao động và 05 bản thỏa ước lao động tập thể cho các đơn vị, doanh nghiệp gửi đến đăng ký.

- Hướng dẫn Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF, Công ty TNHH Daeseung Global về tổ chức sử dụng lao động là người chưa thành niên và tổ chức làm thêm giờ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm.

* Công tác quản lý nhà nước về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp: Tính đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 648 người, với tổng số tiền 6.594.777.627 đồng (trong đó hỗ trợ học nghề cho 36 người với tổng số tiền 132 triệu đồng); Tư vấn giới thiệu việc làm cho 743 người lao động.

 

2.2. Công tác Dạy nghề.

- Chỉ đạo, đôn đốc và giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở dạy nghề triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nghề 6 tháng và cả năm 2017, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về giáo dục nghề nghiệp; Đôn đốc triển khai đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng, bảo quản và quản lý súng tiểu liên AK đã được hoán cải, vô hiệu hóa phục vụ môn học Giáo dục quốc phòng an ninh.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị tổ chức Hội thi tay nghề giỏi học sinh, sinh viên và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2017.

- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết 7 năm (2010-2016) thực hiện Đề án " Đào tạo nghề cho lao động nông thôn"; Hướng dẫn thực hiện việc sử dụng kinh phí để chi hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn học nghề theo Đề án 1956 và hướng dẫn một số nội dung về đào tạo nghề năm 2017; chính sách đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.

- Rà soát danh mục thiết bị dạy nghề đề xuất đầu tư của Trường Trung cấp nghề DTNT Nghĩa Lộ năm 2017. Đề nghị Trường Trung cấp nghề DTNT Nghĩa Lộ báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư của các nghề trọng điểm theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề cho người khuyết tật từ các huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án phân bổ chỉ tiêu và kinh phí về đào tạo nghề cho người khuyết tật.

- Tổ chức Hội nghị tuyển sinh và tiếp xúc giữa các doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2017.

 

2.3. Công tác người có công.

- Tổ chức các đoàn thăm hỏi tặng quà cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng, nhân dịp tết Đinh Dậu năm 2017. Tổng số quà đã trao tặng cho người có công nhân dịp Tết nguyên đán 2017 là 9.645 suất với tổng kinh phí 2,011 tỷ đồng.

- Tổ chức giao chỉ tiêu, số lượng, kinh phí hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn cấp bách về nhà ở năm 2017 từ nguồn quỹ đền ơn các cấp. Số lượng nhà ở của người có công đề nghị được hỗ trợ kinh phí làm mới 56 nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 2.240 triệu đồng. Trong đó từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh: 1.120 triệu đồng, từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện: 1.120 triệu đồng;

- Đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2016 - 2020 hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/QĐ-TTg với số vốn 37.350 triệu đồng để hỗ trợ 1.147 nhà (căn cứ theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch giải quyết hồ sơ tồn đọng xác nhận người có công theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

- Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung điều chỉnh chế độ trợ cấp theo Thông tư 22/2016/TT-LĐTBXH; Rà soát số lượng người có công điều dưỡng tập trung năm 2017 tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công; rà soát danh sách hộ gia đình liệt sĩ có khó khăn đề nghị tặng quà Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ nhân dịp 27/7.

- Tham mưu văn bản vận động nhận phụng dưỡng chăm sóc “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

*Công tác giải quyết chính sách: 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 1.446 lượt hồ sơ liên quan đến chính sách người có công cụ thể: Di chuyển hồ sơ người có công 67 trường hợp; Phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh hồ sơ người có công 43 trường hợp; Thẩm định hồ sơ đề nghị truy tặng Bà mẹ VNAH 01 trường hợp; Thẩm định, ra quyết định mai táng phí đối với thân nhân 93 trường hợp; Quyết định giải quyết trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công từ trần 160 trường hợp; Quyết định giải quyết trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc 26 trường hợp...

            *Công tác Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa: Quỹ cấp tỉnh tính đến ngày 13/6/2017, đạt 926 triệu đồng, đạt 115,7% kế hoạch; Quỹ cấp huyện đạt 501 triệu đồng, đạt 26,4% kế hoạch. Quỹ toàn tỉnh đạt: 1.427 triệu đồng, đạt 52,85% kế hoạch.

 

2.4. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội.

2.4.1 Công tác Giảm nghèo:

Tổng nguồn lực huy động để thực hiện chính sách và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2017 là 3.564,680 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 938,029 tỷ đồng (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 220,639 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 26,3%); vốn hỗ trợ thực hiện các chính sách giảm nghèo khác như chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, giáo dục, hỗ trợ tiền điện, trợ cấp thường xuyên cho đối tượng BTXH... là 717,390 tỷ đồng); Trong đó: Vốn đầu tư phát triển 151,991 tỷ đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 20/4/2017; vốn sự nghiệp 68,648 tỷ đồng chưa có quyết định UBND tỉnh phê duyệt).

- Ngân sách địa phương: 47,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,3%.

- Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi: 2.417,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 67,8%.

- Nguồn vốn huy động khác (vốn nước ngoài, vốn doanh nghiệp, vốn huy động từ cộng đồng): 161,252 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,5%.

a) Các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo:

- Dự án 1 (Chương trình 30a thực hiện tại 02 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải): Năm 2017 Trung ương đã bố trí 71,854 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 43,791 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 28,063 tỷ đồng) để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp, sửa chữa và làm mới các công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch, y tế, trường học, các công trình phục vụ dân sinh, duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động, nâng cao năng lực cán bộ, xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu sản phẩm... tại các huyện nghèo.

- Dự án 2 (Chương trình 135): được triển khai trên địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn bố trí 145,333 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 108,200 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 37,133 tỷ đồng) để hỗ trợ đầu tư xây mới và duy tu bảo dưỡng các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, hỗ trợ sản phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng.

- Dự án 3 (Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135): Tổng vốn Trung ương bố trí năm 2017 là 1,785 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 785 triệu đồng; nhân rộng mô hình giảm nghèo 1 tỷ đồng.

- Dự án 4 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin): Tổng số vốn bố trí năm 2017 là 882 triệu đồng, trong đó truyền thông về giảm nghèo 332 triệu đồng và giảm nghèo về thông tin 550 triệu đồng. 

- Dự án 5 (Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình): Tổng số vốn Trung ương bố trí năm 2017 là 785 triệu đồng, trong đó dự kiến bố trí cho hoạt động nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo 300 triệu đồng, hoạt động giám sát đánh giá thực hiện chương trình 485 triệu đồng.

b) Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác:

- Chính sách tín dụng ưu đãi: Thông qua hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội 6 tháng đầu năm 2017 toàn tỉnh đã thực hỗ trợ cho 5.651 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn với doanh số cho vay 208,677 tỷ đồng (trong đó: hộ nghèo 4.558 hộ, cận nghèo 878 hộ, hộ mới thoát nghèo 215 hộ).

- Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội: Năm 2017 Trung ương đã bố trí 30,8 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hiện đang triển khai thực hiện.

- Chính sách hỗ trợ về nhà ở: Thực hiện lộ trình của Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2, theo kế hoạch năm 2017 sẽ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 1.187 hộ nghèo, định mức 50 triệu đồng/ nhà (vốn vay ngân hàng chính sách xã hội 25 triêu/nhà, Quỹ vì người n ghèo cấp tỉnh 0,5 triêu/nhà, Quỹ vì người nghèo huyện 0,2 triêu/nhà), tổng kinh phí 59,35 tỷ đồng hiện đang tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó Ủy ban Mặt trận tổ quốc từ nguồn Quỹ vì người nghèo đã có kế hoạch hỗ trợ 20 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại huyện Mù Cang Chải với tổng kinh phí dự kiến 400 triệu đồng (mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà).

- Chính sách về bảo hiểm y tế: Năm 2017 đã thực hiện mua và cấp 531.410 thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình, kinh phí thực hiện 344,539 tỷ đồng.

- Chính sách hỗ trợ giáo dục: Thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi, chính sách đối với học sinh bán trú và trường bán trú trên địa bàn tỉnh, kinh phí  đã cấp thực hiện năm 2017 là 187,971 tỷ đồng.

- Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, kinh phí Trung ương bố trí năm 2017 là 1,026 tỷ đồng, hiện đang triển khai thực hiện.

- Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg: kinh phí được bố trí năm 2017 là 18,551 tỷ đồng (mức hỗ trợ 80.000 đồng/người/năm đối với người thuộc hộ nghèo xã khu vực II và 100.000 đồng/người/năm đối với người thuộc hộ nghèo xã khu vực III), hiện đang triển khai thực hiện.

2.4.2.  Công tác bảo trợ xã hội

a. Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng:

- Toàn tỉnh hiện nay có 22.900 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. 100% đối tượng đều được cấp thẻ BHYT. Kinh phí thực hiện chi trả 6 tháng ước đạt 50 tỷ đồng.

- Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố việc thực hiện cấp, đổi Giấy xác nhận khuyết tật; và triển khai áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng đa chức năng và tiện dụng hơn.

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện tốt Đề án chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng thông qua hệ thống bưu điện.

b. Trợ giúp đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội:

- 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 01 đối tượng là người cao tuổi huyện Văn Yên vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm CTXH-BTXH.

- Tổ chức quản lý việc chăm sóc, nuôi dưỡng 97 đối tượng tại Trung tâm CTXH-BTXH tỉnh, trong đó có 14 người cao tuổi, 81 trẻ em và 02 nạn nhân da cam, bảo đảm an toàn, tận tình và trách nhiệm.

c.Trợ giúp đột xuất

- Hỗ trợ lương thực: Phối hợp với các địa phương tổ chức tiếp nhận, bàn giao kịp thời 860.070 kg gạo hỗ trợ của Chính phủ cứu đói dịp Tết nguyên đán và giáp hạt đầu năm cho 17.504 hộ (57.338 khẩu) bị thiếu đói trên địa bàn tỉnh đúng đối tượng, đúng chính sách.

- Hỗ trợ người bị thương nặng: 8 trường hợp với kinh phí 21,6 triệu;

- Hỗ trợ mai táng phí 14 trường hợp hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn... kinh phí 78,3 triệu đồng.

- Hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở cho 39 hộ, kinh phí 755 triệu (làm mới 34 nhà, di dời 2 nhà, sửa chữa do hư hòng nặng 3 nhà);

- Hỗ trợ gia đình nuôi dưỡng tạm thời trẻ em bị bỏ rơi không có người chăm sóc nuỗi dưỡng 01 trường hợp trẻ bị bỏ rơi của huyện Văn Chấn trong thời gian 90 ngày, kinh phí 3,6 triệu.

2.4.3 Công tác Người cao tuổi:

- Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động chúc thọ, mừng thọ: Triển khai và tổ chức thăm hỏi tặng quà tết, thăm chúc thọ, mừng thọ 53 cụ tròn 100 tuổi, 534 cụ tròn 90 tuổi, người mù và các Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái.

2.4.5. Lĩnh vực nghề công tác xã hội:

- Tiếp tục phối hợp với Sở KH&ĐT chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hoàn thành 5 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã làm công tác xã hội với 350 học viên tham gia.

2.4.6. Công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; trợ giúp Người khuyết tật.

- Tổ chức rà soát thống kê lập danh sách người mắc bệnh tâm thần trên địa bàn tỉnh Yên Bái, qua rà soát toàn tỉnh hiện có 2.553 người tâm thần, trong đó có 07 người tâm thần từ nơi khác chưa xác định được danh tính, 607 người tâm thần đặc biệt nặng, 1.805 người tâm thần nặng.

 - Tham mưu xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Yên Bái.

- Phối hợp với Viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng tổ chức khám sàng lọc cho 88 người khuyết tật cơ quan vận động, trong đó có 20 đối tượng có chỉ định phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng.

- Phối hợp với các địa phương rà soát và thông báo cho các đối tượng bị dị tật cổ, bàn chân đến khám tư vấn và phẫu thuật chỉnh hình miễn phí tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái theo chương trình của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Tổ chức Prosthetics Outreach Foundation (POF), đã có 85 người được khám lọc, trong đó có 16 người được phẫu thuật miễn phí.

-Tổ chức mua và cấp miễn phí 59 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

            2.5. Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

2.5.1 Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Xây dựng và tổ chức các hoạt động thực hiện các Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cụ thể: tổ chức Ký kết triển khai Kế hoạch liên ngành về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2016- 2020 với sự tham gia của 8 ngành đoàn thể tỉnh; Tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng Đề án mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh để thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020; Triển khai 3 lớp tập huấn cho 190 cán bộ 9 huyện, 180 xã về triển khai rà soát, thống kê, cập nhật trẻ em năm 2017; Tiếp tục duy trì mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 02 huyện Văn Yên và Văn Chấn ..

- Tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 và Diễn đàn trẻ em năm 2017 thu hút hơn 150 trẻ em toàn tỉnh tham gia tạo điểm nhấn truyền thông trong tháng cao điểm, thu hút sự quan tâm của cộng đồng về BVCSTE.

- Công tác thực hiện các dự án NGOs:

Xây dựng và tổ chức các hoạt động của Dự án Chấm dứt bạo lực trẻ em tỉnh Yên Bái do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ năm 2017: Hội thảo khởi động Dự án; Tổ chức khảo sát đánh giá đầu vào của dự án tại các xã của huyện Lục Yên, huyện Văn Chấn; Tổ chức 4 lớp tập huấn công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em cho trên 100 người là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban BVCSTE, cộng tác viên, tình nguyện viên của 10 xã thuộc 2 huyện thuộc dự án.

- Công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em và kết nối các hoạt động thiện nguyện.

+ Công tác Vận động Quỹ: Dự kiến đến 30/6/2017 Quỹ Bảo trợ trẻ em toàn tỉnh thu được khoảng 1,3 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch cả năm (tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2016).

+ Trích kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ trẻ em khi khám sàng lọc; khi phẫu thuật; hỗ trợ trẻ em tham gia các Chương trình, sự kiện Trung ương, tỉnh tổ chức với hàng trăm suất quà trị giá gần 300 triệu đồng.

+ Ngoài ra còn phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; kết nối các tổ chức thiện nguyện trao tặng hàng trăm suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để động viên các em vươn lên trong cuộc sống và học tập.

            2.5.2 Công tác Bình đẳng giới.

            Xây dựng và tổ chức Kế hoạch công tác Bình đẳng giới năm 2017, tập trung vào các hoạt động truyền thông.

 

2.6. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

2.6.1 Công tác cai nghiện:

- Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc và điều trị thay thế năm 2017

- Tham gia  Đoàn Thanh tra Công an tỉnh về việc thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy tại huyện Trấn Yên, Lục Yên, Văn Chấn;

- Phối hợp với công an thành phố Yên Bái; huyện Yên Bình tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với một số người nghiện hiện đang tham gia điều trị thuốc thay thế. Kết quả xét nghiệm với 31 người thì có 12 người nghiện dương tính với chất ma túy (chiếm 38,7%).

- Đôn đốc  Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động Xã hội rà soát, tổng hợp tình hình người nghiện ma túy và đề xuất biện pháp tích cực, giảm thiểu tình trạng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;

- Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người nghiện ma tuý dạng thuốc phiện trên địa bàn đến cơ sở điều trị để được tư vấn và điều trị Methadone;

2.6.2 Công tác phòng, chống mại dâm và buôn bán người.

- Trong 6 tháng đầu năm 2017 đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã kiểm tra 51 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn, lập 16 biên bản.

- Trong 06 tháng đầu năm đã tiếp nhận 06 nạn nhân bị mua bán trở về đang trong thời gian hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng.

 

2.7. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư.

- Chủ trì tổ chức Đoàn thanh tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy vào dịp tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I          năm 2017 tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  Qua thanh tra đã đưa ra 52 kiến nghị và xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp, số tiền xử phạt 11.500.000 đồng.

- Tham gia nhiều đoàn thanh tra do các cơ quan liên quan chủ trì.

- Tổng số vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông liên quan đến lao động trong kỳ 16 vụ. Số vụ tai nạn lao động đã được điều tra và giải quyết theo đúng quy định.

- Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân: 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 6 đơn ( 04 đơn tố cáo; 02 đơn khiếu nại).

2.8. Công tác đảm bảo hoạt động chung

2.8.1 Công tác Kế hoạch – Tài chính.

- Xây dựng Kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu nhiệm vụ và kinh phí đảm bảo thực hiện về công tác lao động, xã hội và người có công năm 2017.

- Đảm bảo kịp thời và đầy đủ các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành, bao gồm: Kinh phí hoạt động của các Ban chỉ đạo do Sở là cơ quan thường trực, kinh phí thực hiện các chương trình dự án, kinh phí Trung ương thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công..., trong đó đã thẩm định, tổng hợp nhu cầu và thông báo dự toán kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trong 6 tháng đầu năm 2017 và tiền quà tết theo chế độ chính sách là 78,504 tỷ đồng.

Hoàn thành việc tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công tỉnh Yên Bái năm 2016.

Đảm bảo nguồn kinh phí cho các đoàn của tỉnh thăm, tặng quà cho các đối tượng người cao tuổi, đối tượng người có công tiêu biểu và các đơn vị nuôi dưỡng các đối tượng trẻ em, bảo trợ xã hội và người có công. 

*Công tác quản lý dự án: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án do Sở làm chủ đầu tư,

2.8.2 Công tác Tổng hợp báo cáo, thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; Pháp chế; Tổ chức cán bộ.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng công tác năm 2016 trình Bộ LĐTB&XH; UBND tỉnh Yên Bái.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức thuộc Ban quản lý nghĩa trang tỉnh; Hoàn thiện việc đánh giá công chức; kê khai tài sản thu nhập cá nhân đối với 100% đảng viên thuộc đảng bộ Sở; Hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí cho 01 viên chức nghỉ chế độ 108; Hoàn thiện các văn bản, danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở giai đoạn 2015-2020; 2020-2025; Xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2017  ...

- Xây dựng và ban hành kế hoạch: kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017; kế hoạch thực hiện công tác rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm Sở đã tiếp nhận, giải quyết 2.702 thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời hạn, quy định. Đã phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát thẩm định trình UBND tỉnh công bố ban hành mới 30 thủ tục; bãi bỏ 04 thủ tục hành chính.

- Tổ chức hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, định kỳ theo đúng thời hạn đảm bảo thông tin, số liệu chính xác và đầy đủ.

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

6 tháng đầu năm 2017 bám sát vào chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, và trên cơ sở đánh giá, phân tích các khó khăn, hạn chế trong năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, các Trung tâm Dạy nghề- Giáo dục thường xuyên; các đơn vụ sự nghiệp, đơn vị trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn triển khai sớm việc giao chỉ tiêu kế hoạch, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất cách thức tổ chức các hoạt động có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Là cơ quan tham mưu và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, Sở đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền bố trí kinh phí, tổ chức các đoàn thăm hỏi tặng quà, cấp phát gạo cứu trợ trong dịp Tết, đói giáp hạt chu đáo... kịp thời và đầy đủ, chỉ đạo các đơn vị đang quản lý, chăm sóc đối tượng chu đáo, tổ chức đón Tết cổ truyền trang trọng, ý nghĩa.

Công tác lao động - việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm được đẩy mạnh; Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; các quy định mới về mức lương tối thiểu vùng .. được quan tâm.

Công tác Dạy nghề có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Việc bàn giao công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhanh chóng và kịp thời; đào tạo nghề đã gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; từng bước nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề; đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng lao động.

Công tác quản lý thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng của tỉnh được đổi mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý; việc giải quyết các chế độ, chính sách luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng hồ sơ chính sách tồn đọng.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội; Bảo vệ chăm sóc trẻ em, thanh tra, kế hoạch tài chính đều đảm bảo tiến độ kế hoạch.

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017.

1. Công tác Lao động - việc làm.

- Đẩy mạnh các giải pháp nhằm giải quyết việc làm. Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức các phiên giao dịch việc làm và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác xuất khẩu lao động.

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản, chính sách về việc làm như: Luật Việc làm, Luật An toàn lao động, Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

            - Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân nguồn vốn cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, tập trung vào hiệu quả của việc tạo việc làm mới thông qua nguồn vốn cho vay.

- Triển khai kế hoạch điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động năm 2017 tỉnh Yên Bái khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của các đơn vị, doanh nghiệp.

- Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về xây dựng và đăng ký nội quy lao động, đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp; Thẩm định nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp gửi đến đăng ký.

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử sang làm chuyên gia giúp Lào và Campuchia trình UBND tỉnh.

2. Công tác dạy nghề.

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác tuyển sinh và đào tạo nghề, phấn đấu đạt 100% kế hoạch giao.

- Rà soát, xây dựng Quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá 7 năm (2010-2016) thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái đến năm 2020.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, người dạy nghề.

- Tổ chức các Hội thi: Hội thi tay nghề học sinh, sinh viên cấp tỉnh, Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg cấp tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục nghề nghiệp ngắn hạn, trung hạn.

- Tổ chức buổi gặp mặt giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề. - Tiếp tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát dạy nghề tại các huyện, thị xã, thành phố; Tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề cho người lao động theo nhu cầu, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp.

- Tiếp tục thẩm định, cấp giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.

3. Công tác Người có công

- Phục vụ chu đáo các Đoàn đại biểu của tỉnh đi viếng các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ;

- Triển khai các hoạt động tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Yên Bái và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để triển khai điều dưỡng tập trung cho người có công năm 2017.

- Triển khai xây dựng dự án phần mềm quản lý hồ sơ người có công.

- Phục vụ đoàn đại biểu Người có công đi dự Lễ tri ân người có công với cách mạng vùng Tây Bắc tại Sơn La; Lễ tri ân biểu dưỡng người có công tiểu biểu toàn quốc theo Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg;

- Tuyên truyền, vận động cấp huyện hoàn thành việc ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017.

- Tổ chức Đại hội thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định phê duyệt.

4. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội.

4.1. Công tác giảm nghèo

- Ttriển khai thực hiện các hoạt động ngay sau khi có Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị truyền thông thực hiện truyên truyền các nội dung, hoạt động về giảm nghèo và bảo trợ xã hội.

- Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” thực hiện thu thập và nhập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có người đang hưởng trợ cấp/trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng vào hệ thống MIS POSASoft của Trung ương.

- Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Văn Yên chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Tầm thực hiện tốt công tác giảm nghèo (Năm 2017 giảm trên 8% hộ nghèo), xây dựng mô hình điểm về giảm nghèo tại xã để nhân rộng.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

- Xây dựng các báo cáo về công tác giảm nghèo phục vụ công tác quản lý chỉ đạo của cấp trên.

4.2. Bảo trợ xã hội

- Tiếp tục tham mưu hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Yên Bái trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện tốt chế độ trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, Đề án chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện; chủ động thực hiện tốt công tác cứu trợ đột xuất trên địa bàn.

- Hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội theo hướng đa chức năng và hỗ trợ sử dụng tốt hơn cho người dùng.

5. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

5.1 Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Triển khai Kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chương trình quốc gia về Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017.Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; việc triển khai việc xây dựng và đánh giá công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2017.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động Dự án Chấm dứt bạo lực trẻ em năm 2017.

- Tăng cường công tác vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để phấn đấu thu Quỹ BTTE năm 2017 đạt trên 2,2 tỷ đồng.

5. 2. Công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ:

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp.

- Tổ chức “Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ 15/11 đến hết ngày 15/12/2017 hiệu quả.

- Phối hợp tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ tại một số huyện, thị xã.

6. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

- Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chỉ tiêu cai nghiện và điều trị thay thế năm 2017 để đạt kế hoạch tỉnh giao cai nghiện bắt buộc;

- Tiếp nhận và duy trì điều trị bệnh nhân đến điều trị tại cơ sở điều trị Methadone thuộc Chi cục; tại Trung tâm CBGDLĐXH.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ của đội kiểm tra tra liên ngành 178 về thực hiện pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2017;

- Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; Triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá đường dây nóng về phòng, chống mua bán người; Pa nô, tờ rơi tuyên truyền, tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề.

7. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư

- Tiếp tục thanh tra liên ngành thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về An toàn, vệ sinh lao động nhân dịp tháng An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017;

- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư; tiếp công dân đảm bảo thường xuyên, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của đối tượng.

- Điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động phát sinh theo thẩm quyền.

8. Công tác đảm bảo hoạt động chung

- Đảm bảo đủ, kịp thời các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành (kể cả công việc thường xuyên và công việc đột xuất). Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn hiệu quả, đúng chế độ, chính sách.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản mới, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của ngành, cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiệm vụ để đảm bảo các hoạt động đúng tiến độ, hiệu qủa.

- Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức toàn ngành;

- Triển khi các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm cắt giảm những quy định rườm rà, giấy tờ không cần thiết; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 Trên đây là báo cáo kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái báo cáo và đề nghị Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Liên kết khác