BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2017

Ngày xuất bản: 24/03/2017 10:27:00 SA
Lượt đọc: 2526

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội
Quý I; phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2017
 

 

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2017 cụ thể như sau:
 
I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH.
1. Công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngay từ đầu năm, Sở đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh triển khai nhiều hoạt động nổi bật tập trung trên các lĩnh vực sau:
* Về công tác Lao động – Việc làm; Tiền lương – Bảo hiểm xã hội, Dạy nghề:Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Hội động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; Xây dựng, trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái, lần thứ nhất năm 2017; Trình UBND tỉnh ra Quyết định đợt I giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử sang làm chuyên gia giúp Lào và Cam-pu-chia...
Trình UBND tỉnh thực hiện chủ trương chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,
* Về công tác Người có công: Tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thăm hỏi và tặng quà Người có công; đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu  năm 2017; trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương Lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người có công trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) …
* Công tác Giảm nghèo - BTXH và các công tác xã hội khác của ngành: Xây dựng dự thảo Nghị Quyết của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Tỉnh uỷ; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 18/1/2017 phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện  "Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020", tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 8/3/2017 về việc kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Yên Bái.…
Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 4, khoản 2 Điều 6 tại Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND Quy định một số mức chi, chế độ đóng góp, miễn giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội; người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trình UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội thành Cơ sở cai nghiện tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trình UBND tỉnh đồng ý cho phép triển khai xây dựng đề án hỗ trợ điều trị nghiện ma túy bằng thuốc CEDEMEX.
Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Thư vận động xây dựng và ủng hỗ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2017; Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBPN 2017 ....
2. Công tác chỉ đạo, điều hành.
Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và giao nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 với các địa phương, đơn vị. Tại Hội nghị đã thông báo nhiệm vụ trọng tâm của ngành; các chỉ tiêu kế hoạch và giao dự toán kinh phí năm 2016 đối với các đơn vị thuộc Sở và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để các đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện.
Trong Quý I, Sở đã ban hành 527 văn bản (64 quyết định; 21 Kế hoạch; 304 công văn; 69 tờ trình, 50 báo cáo..). Các văn bản do sở phát hành đều đảm bảo đúng quy định về thể thức, thẩm quyền và nội dung.
 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I.
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.
- Chỉ tiêu giải quyết việc làm:Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết Quý I/2017 toàn tỉnh đã hỗ trợgiải quyết việc làm 2.995 lao động(đạt 17% kế hoạch 2017);tăng 1,01% so với cùng kỳ năm 2016.
Tổng số
GQVL
(lao động)
Từ phát triển
kinh tế xã hội
Xuất khẩu
lao động
Vay vốn Quỹ quốc gia
về việc làm
Lao động đi làm việc ngoài tỉnh
Số lao động
% So với kế hoạch
Số lao động
% so với kế hoạch
Số dự án
Kinh phí cho vay từ đầu năm (triệu đồng)
Tổng số lao động
Số lao động   
% so với kế hoạch
2.995
2.336
22,92%
107
15,28%
39
1.125
57
495
8,06%
 
- Chỉ tiêu Dạy nghề: Qúy I/2017 đã tuyển mới dạy nghề: 935 người, đạt 6,2% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (15.200 người), trong đó: trình độ sơ cấp nghề 365 người; dạy nghề dưới 3 tháng 570 người (tăng 83% so với cùng kỳ năm 2016; tăng 425 người).
- Chỉ tiêu cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội:
+ Tổng số học viên hiện có mặt tại Trung tâm đến hết ngày 17/03/2017 là 255học viên (gồm: 236 học viên bắt buộc và 19 học viên tự nguyện). Tổng số học viên mới vào từ 01/01 đến 17/03/2017 là: 56 học viên.  
+ Tổng số bệnh nhân điều trị trong các cơ sở điều trị Methadone là 1004 bệnh nhân, cụ thể: Cơ sở tại Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội: 148 bệnh nhân; Cơ sở tại Trung tâm CB-GD-LĐXH: 19 bệnh nhân.
 
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực do ngành quản lý.
2.1. Lĩnh vực Lao động, việc làm.
- Công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc: Hết quý I, đã cấp 12 giấy phép cho người lao động nước ngoài (trong đó cấp lần đầu 07 giấy phép; cấp lại 05 giấy phép).
- Hướng dẫn các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017.
- Hướng dẫn các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, các lâm trường, rà soát, điều chỉnh lại quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 theo quy định tại Nghị định 51, nghị định 52/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Hướng dẫn công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện rà soát, điều chỉnh lại quỹ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 53/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
- Hướng dẫn các công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu, công ty có cổ phần có vốn góp của nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ về hồ sơ báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng năm 2016.
- Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp của 4 Công ty lâm nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Yên Bình; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Thác Bà; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao.
- Thẩm định và ra thông báo đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể cho 07 đơn vị, doanh nghiệp.
- Xác nhận chưa được hưởng chế độ lao động - tiền lương - BHXH cho 02 trường hợp; báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho 02 trường hợp.
- Báo cáo xin ý kiến của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương xem xét giải quyết trợ cấp một lần đối với 01 trường hợp là người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia.
- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết chế độ cho người lao động của Công ty TNHH Kinh doanh khai thác và quản lý Chợ Mường Lò.
* Công tác quản lý nhà nước về thực hiện bảo hiểm thất nghiệp: Hết quý I/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 312 người, với tổng số tiền 3.119.947.956 đồng (trong đó hỗ trợ học nghề cho 13 người với tổng số tiền 47 triệu đồng); Tư vấn giới thiệu việc làm cho 291 người lao động.
 
2.2. Công tác Dạy nghề.
- Phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu và kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn đợt 1 năm 2017 từ nguồn ngân sách tỉnh; phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đợt 2 năm 2017.
- Tham mưu, trình UBND tỉnh đồng ý và cho phép Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Thăng Long thành lập Trung tâm Dạy nghề Thăng Long 2.
- Tham mưu, trình UBND tỉnh điều chuyển thiết bị dạy nghề May công nghiệp từ Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Mù Cang Chải và huyên Trạm Tấu sang trường Trung cấp nghề Lục Yên (đã tổ chức bàn giao thiết bị).
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện khen thưởng đối với giáo viên đạt giải nhì tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V, năm 2016.
- Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chuyển nguồn kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn không thực hiện năm 2016 sang năm 2017 và triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017; triển khai đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị tổ chức Hội thi tay nghề giỏi học sinh, sinh viên và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2017.
- Rà soát danh mục thiết bị dạy nghề đề xuất đầu tư của Trường Trung cấp nghề DTNT Nghĩa Lộ năm 2017. Đề nghị Trường Trung cấp nghề DTNT Nghĩa Lộ báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư của các nghề trọng điểm theo yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề cho người khuyết tật từ các huyện, thị xã, thành phố. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án phân bổ chỉ tiêu và kinh phí về đào tạo nghề cho người khuyết tật.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyển sinh và tiếp xúc giữa các doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2017.
- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng, bảo quản và quản lý súng tiểu liên AK đã được hoán cải, vô hiệu hóa phục vụ môn học Giáo dục quốc phòng an ninh, báo cáo tình hình giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng an ninh.
- Thực hiện nhiệm vụ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và xẫ hội trước ngày 28/2/2017.
2.3. Công tác người có công.
- Tổ chức các đoàn thăm hỏi tặng quà cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng, nhân dịp tết Đinh Dậu năm 2017. Tổng số quà đã trao tặng cho người có công nhân dịp Tết nguyên đán 2017 là 9.645 suất với tổng kinh phí 2,011 tỷ đồng.
- Công tác giải quyết chính sách: Trong Quý I/2017đã thẩm định, ra quyết định và giải quyết:1.146 lượt hồ sơ người có công, Thẩm định hồ sơ đề nghị truy tặng Bà mẹ Việt nam Anh hùng: 01 trường hợp; Quyết định trợ cấp Dụng cụ chỉnh hình cho đối tượng Người có công tại Thị xã Nghĩa Lộ: 01 trường hợp; Giới thiệu Hội đồng giám định y khoa hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hồ sơ thương binh: 07 trường hợp; Quyết định người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 04 trường hợp; Quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTga của Thủ tướng Chính phủ: 1.013 trường hợp ...
-  Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện: tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh chế độ trợ cấp theo Thông tư 22/2016/TT-LĐTBXH; rà soát số lượng người có công điều dưỡng tập trung năm 2017 tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Yên Bái…
 
2.4. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội.
- Tham mưu thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội cho gần 22 nghìn đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng.
- Phối hợp với các địa phương triển khai công tác thăm và tặng quà cho cho 534 cụ tròn 90 tuổi và 53 cụ tròn 100 tuổi; 200 đối tượng người mù và tham gia đoàn công tác thăm và tặng quà 4 Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái.
- Phối hợp với các địa phương tổ chức tiếp nhận, bàn giao kịp thời 397.350 kg gạo hỗ trợ của Chính phủ cứu đói dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho 26.490 khẩu thuộc 8.186  hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái, không để hộ, khẩu nào bị đói.
- Rà soát, đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ 462.720 kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2017 cho 9.318 hộ, 30.848 khẩu.
- Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố triển khai áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội đã được chuyển giao sử dụng.
- Thẩm định và ban hành Quyết định tiếp nhận 01 đối tượng là người cao tuổi vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến nghề công tác xã hội.
- Phối hợp các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bổ sung kết quả rà soát hộ nghèo năm 2016, trong đó chia rõ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản tổng hợp báo cáo UBND, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Yên Bái.
          2.5. Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.
- Tổ chức đưa 02 trẻ em tiêu biểu dự Chương trình Gala Mùa xuân cho em, do Quỹ BTTT Việt Nam phối hợp với đài truyền hình VTV2 tổ chức.
- Tổ chức 4 lớp tập huấn cho các bộ cấp huyện và 180 cán bộ cấp xã về rà soát, thống kê, cấp nhật dữ liệu trẻ em có HCĐB năm 2017.
- Hướng dẫn các huyện rà soát lập danh sách đăng ký và tổ chức đưa 30 trẻ thực hiện phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch năm 2017 tại Bệnh viện Răng hàm mặt.
- Công tác thực hiện các dự án NGOs:
+Triển khai Hội thảo khởi động Dự án Chấm dứt bạo lực trẻ em tỉnh Yên Bái (do tổ chức TNTG tài trợ).
+ Tổ chức xây dụng và thực hiện kế hoạch rà soát trẻ em và thanh thiếu niên có HCĐB.
+ Phối hợp với Tổ chức TNTG Việt Nam khảo sát đầu vào Dự án Chấm dứt bạo lực trẻ em tại 5 xã, thị trấn thuộc huyện Lục Yên.
- Công tác thăm hỏi tặng quà và vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tổng số quà từ nguồn hỗ trợ của quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và trích từ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh là 222 suất/thùng với tổng số tiền 90 triệu đồng....
 
2.6. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội
- Thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận và điều trị cho học viên cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội và bệnh nhân điều trị tại cơ sở điều trị Methadone. Đồng thời đôn đốc Trung tâm CBGDLĐXH đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp đón Tết nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
- Tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản quy định về chế độ, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm cho 125 đại biểu là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện ;     
- Ban hành văn bản triển khai việc thực hiện kế hoạch cai nghiện ma túy bắt buộc  năm 2017;
- Xây dựng kế hoạch số 24/KH-ĐKTLN ngày 10/3/2017 về việc kiểm tra liên ngành 178  đợt I/2017 về thực hiện pháp lệnh phòng, chống mại dâm.
- Xây dựng Đề án thực hiện hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex trên địa bàn tỉnh.
2.7. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư.
- Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2017.
- Tổng hợp và xử lý phiếu tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động.
- Xây dựng Kế hoạch, đề cương thanh tra liên ngành thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về An toàn, vệ sinh lao động nhân dịp tháng An toàn,    vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017;
- Tổng số vụ tai nạn lao động, những trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến lao động trong kỳ: 11 vụ. Số vụ tai nạn lao động đã được điều tra và giải quyết theo đúng quy định.
- Tham gia các đoàn liên ngành: Thanh tra Liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì; thành viên Đoàn kiểm tra thực địa trước khi cấp Giấy đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh do Sở Công thương chủ trì....
 
2.8. Công tác đảm bảo hoạt động chung
2.8.1 Công tác Kế hoạch – Tài chính.
- Xây dựng Kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu nhiệm vụ và kinh phí đảm bảo thực hiện về công tác lao động, xã hội và người có công năm 2017.
- Đảm bảo kịp thời và đầy đủ các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành, bao gồm: Kinh phí hoạt động của các Ban chỉ đạo do Sở là cơ quan thường trực, kinh phí thực hiện các chương trình dự án, kinh phí Trung ương thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công..., trong đó đã thẩm định, tổng hợp nhu cầu và thông báo dự toán kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trong quý I/2017 và tiền quà tết theo chế độ chính sách là 35,37 tỷ đồng.
- Đảm bảo nguồn kinh phí cho các đoàn của tỉnh thăm, tặng quà cho các đối tượng người cao tuổi, đối tượng người có công tiêu biểu và các đơn vị nuôi dưỡng các đối tượng trẻ em, bảo trợ xã hội và người có công. 
- Hoàn thành công tác thanh toán kho bạc, đối chiếu các nguồn kinh phí đã sử dụng tại KBNN; hoàn thành thanh toán các chi phí hoạt động phát sinh trước 31/12/2016 để tiến hành khóa sổ kế toán và đối chiếu kinh phí dự toán năm 2016 để có phương án xử lý dự toán còn dư tại KBNN.
- Hoàn thành báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí chi tại Sở quý IV và năm 2016.
- Đôn đốc các đơn vị thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện báo cáo quyết toán nguồn kinh phí Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quý IV và năm 2016. Lập lịch thẩm tra báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí năm 2016 đối với các đơn vị thuộc Sở, các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
*Công tác quản lý dự án: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án do Sở làm chủ đầu tư,
2.8.2 Công tác Tổng hợp báo cáo, thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; Pháp chế; Tổ chức cán bộ.
- Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng công tác năm 2016 trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
- Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức thuộc Ban quản lý nghĩa trang tỉnh; Trình UBND tỉnh về việc bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội từ nguồn nhân sự tại chỗ; Hoàn thiện việc đánh giá công chức; kê khai tài sản thu nhập cá nhân đối với 100% đảng viên thuộc đảng bộ Sở; Hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí cho 01 viên chức nghỉ chế độ 108 ...
- Xây dựng và ban hành kế hoạch: kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017; kế hoạch thực hiện công tác rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2017; Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017.
- Hoàn thành việc kiểm kê, đánh giá tài sản cố định thời điểm 31/12 theo quy định.
- Tổ chức hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, định kỳ theo đúng thời hạn: báo cáo an sinh xã hội năm nhân dịp Tết Nguyên đán 2017; báo cáo, hồ sơ tài liệu phục vụ các đoàn kiểm tra giám sát: Đoàn giám sát Đoàn đại biểu quốc hội giám sát công tác thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 ...
- Hoàn thành việc tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 triển khai thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN đến năm 2025.
 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
Quý I/2017 bám sát vào chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, và trên cơ sở đánh giá, phân tích các khó khăn, hạn chế trong năm 2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, các Trung tâm Dạy nghề- Giáo dục thường xuyên; các đơn vụ sự nghiệp, đơn vị trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn triển khai sớm việc giao chỉ tiêu kế hoạch, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất cách thức tổ chức các hoạt động cụ thể và các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Quý I/2017 là cơ quan tham mưu và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, Sở đã tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền bố trí kinh phí, tổ chức các đoàn thăm hỏi tặng quà, cấp phát gạo cứu trợ trong dịp Tết chu đáo, đảm bảo Tết an vui, đầm ấm cho các nhóm đối tượng chính sách, hộ nghèo; người lao động ... kịp thời và đầy đủ, chỉ đạo các đơn vị đang quản lý, chăm sóc đối tượng chu đáo, tổ chức đón Tết cổ truyền trang trọng, ý nghĩa.
Công tác lao động - việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm được đẩy mạnh; Công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; các quy định mới về mức lương tối thiểu vùng .. được quan tâm.
Công tác Dạy nghề có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Việc bàn giao công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện nhanh chóng và kịp thời; đào tạo nghề đã gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp; từng bước nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề; đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng lao động.
Công tác quản lý thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng của tỉnh được đổi mới cho phù hợp với yêu cầu quản lý; việc giải quyết các chế độ, chính sách luôn được đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng hồ sơ chính sách tồn đọng.
Công tác phòng chống tệ nạn xã hội; Bảo vệ chăm sóc trẻ em, thanh tra, kế hoạch tài chính đều đảm bảo tiến độ kế hoạch.
 
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2017.
1. Lĩnh vực lao động - việc làm.
- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, trường Cao đẳng Y tế Yên Bái và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyển điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại Nhật Bản.
- Chủ trì tổ chức đánh giá tình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ( báo cáo trước ngày 30/4/2017),
- Tiếp tục thẩm định hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; triển khai việc thực hiện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử (báo cáo kết quả triển khai trước ngày 1/4/2017); tiếp thực hiện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của các đơn vị, doanh nghiệp.
- Xây dựng thông báo lịch thẩm định và phối hợp với Sở Tài chính thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người lao động và người quản lý các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
- Hướng dẫn các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động và người quản lý của công ty.
- Tham gia Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Yên Bình, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thác Bà, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngòi Lao, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Việt Hưng.
- Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện ký kết hợp đồng lao động, xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương; đăng ký nội quy lao động, đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp; Thẩm định nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp gửi đến đăng ký.
- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh việc tạo việc làm mới cho người lao động; đề xuất giải pháp tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác dạy nghề.
- Đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, người dạy nghề, nghiệp vụ quản lý, tư vấn, giám sát cho cán bộ.
- Đặt hàng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, chỉnh lý chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn.
- Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm và Tổ chức buổi Tọa đàm, tư vấn tuyển sinh năm 2017.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg cấp tỉnh (Hội nghị, kiểm tra, giám sát)
- Kiểm tra, giám sát dạy nghề tại các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác dạy nghề năm 2017.
3. Lĩnh vực người có công
- Tập trung hoàn thành tốt công việc chuyên môn có tính chất thường xuyên, giải quyết chính sách đảm bảo kịp thời;
- Tham mưu và giải quyết đơn của bà Phạm Thị Xuyến về việc đề nghị được hưởng chế độ như thương binh theo quy định hiện hành (có báo cáo kết quả thực hiện cụ thể gửi về UBND tỉnh trong tháng 4/2017).
- Phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Yên Bái và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để triển khai điều dưỡng tập trung cho người có công năm 2017.
- Triển khai xây dựng dự án phần mềm quản lý hồ sơ người có công.
- Hoàn tất các thủ tục trình Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái.
- Triển khai các hoạt động tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 
4. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch tập huấn theo Đề án 32 “Đề án phát triển nghề công tác xã hội”; kế hoạch tuyên truyền về giảm nghèo và bảo trợ xã hội, an sinh xã hội.
-  Tổ chức cứu đói giáp hạt cho nhân dân ngay sau khi có quyết định phê duyệt hỗ trợ gạo cứu đói của cấp trên.
- Phối hợp với các địa phương rà soát lập danh sách đối tượng là người khuyết tật cơ quan vận động để tổ chức khám sàng lọc và phục hồi chức năng theo kế hoạch của Viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng, Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội.
- Rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch mua xe lăn cho các đối tượng bảo trợ xã hội bị khuyết tật chân không tự đi lại được có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội và tổ chức thực hiện.
5. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.
- Tiếp tục hướng dẫn cho cán bộ cấp huyện, xã về cập nhật thông tin dữ liệu trẻ em vào phần mềm do Cục Trẻ em gửi đến cán bộ cấp xã.
- Phối hợp với bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tổ chức khám sàng lọc tim cho trẻ em đợt 1 vào ngày 01/4/2017.
- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức khám và phẫu thuật mắt cho trẻ em bị bệnh về mắt vào ngày 10/4.
- Xây dựng tờ trình trình UBND tỉnh xin bổ xung kinh phí thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác Bảo vệ trẻ em.
- Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2017.
- Triển khai tuyên truyền về Luật trẻ em năm 2016.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động Dự án Chấm dứt bạo lực trẻ em, do tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam tài trợ.
- Rà soát, lập danh sách thanh niên, trẻ em dễ bị tổn thương.
- Đẩy mạnh vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và tiếp nhận tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh;
- Xây dựng kế hoạch tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Thiếu nhi;
- Tiếp tục phối hợp với các Bệnh viện, các nhà tài trợ  trong việc phẫu thuật cho trẻ em mắc các bệnh về tim bẩm sinh năm 2017;
- Triển khai một số hoạt động về công tác Bình đẳng giới năm 2017.
6. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội
- Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chỉ tiêu cai nghiện và điều trị thay thế năm 2017 để đạt kế hoạch tỉnh giao cai nghiện bắt buộc;
- Hướng dẫn các huyện, thị xã thành phố và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện ma túy;
- Triển khai thực hiện kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020;
- Triển khai các nội dung đã được phê duyệt tại kế hoạch số 101b ngày 21/12/2016 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và nâng cao hiệu quả thực hiện quản lý người nghiện;
 - Tiếp nhận và duy trì điều trị bệnh nhân đến điều trị tại cơ sở điều trị Methadone thuộc Chi cục; tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2017;
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ của đội kiểm tra tra liên ngành 178 về thực hiện pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2017;
- Tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá đường dây nóng về phòng, chống mua bán người; Pa nô, tờ rơi tuyên truyền, tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề;
7. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư
- Xây dựng Kế hoạch, đề cương thanh tra liên ngành thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về An toàn, vệ sinh lao động nhân dịp tháng An toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017;
- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư; tiếp công dân đảm bảo thường xuyên, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của đối tượng.
- Điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động phát sinh theo thẩm quyền.
8. Công tác đảm bảo hoạt động chung
- Đảm bảo đủ, kịp thời các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành (kể cả công việc thường xuyên và công việc đột xuất). Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn hiệu quả, đúng chế độ, chính sách.
- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản mới, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của ngành, cổng thông tin điện tử của tỉnh.
- Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo, kịp thời tham mưu, đề xuất nhiệm vụ để đảm bảo các hoạt động đúng tiến độ, hiệu qủa.
- Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức toàn ngành;

- Triển khi các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm cắt giảm những quy định rườm rà, giấy tờ không cần thiết; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Liên kết khác