Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 996

Ngày 13/3/2014 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 727/TB-LDTBXH về việc Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội

 

 Nội dung cụ thể theo File tải về: Thông báo