THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1513

Căn cứ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái Ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/7/2016;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái thống nhất phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở như sau:
1. Đ/c Ngô Thanh Giang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Giám đốc Sở
- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về toàn bộ các lĩnh vực công tác của ngành.
- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và cán bộ, công tác quy hoạch, kế hoạch tài chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở;
- Chủ tài khoản cơ quan; chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các đề án, dự án thuộc ngành quản lý; chỉ đạo cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng của Sở.
- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phụ trách phòng: Phòng Kế hoạch – Tài chính;
- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại huyện Văn Yên. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên theo sự phân công của Tỉnh ủy.
2. Đ/c Lê Văn Lương – Phó Giám đốc thường trực
- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác việc làm, an toàn lao động; lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc lĩnh vực do Sở làm chủ đầu tư; phụ trách công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Sở.
- Phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Lao động - Việc làm; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại các huyện Văn Chấn và Trạm Tấu.
3. Đ/c Phạm Tuấn Chung - Phó Giám đốc Sở
- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác người có công; công tác thanh tra; công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Phụ trách các phòng và đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Người có công; Ban quản lý nghĩa trang Trung tâm tỉnh; Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái.
- Tham gia Hội đồng giám định y khoa tỉnh Yên Bái.
- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại các huyện: Lục Yên, Yên Bình.
4. Đ/c Vũ Lê Thành Anh - Phó Giám đốc Sở
- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác Dạy nghề; công tác bảo trợ xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo.
- Phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Dạy nghề; Phòng Bảo trợ xã hội; Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ; Trường Trung cấp nghề Lục Yên.
- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại các huyện: Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ.
5. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở
- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác Văn phòng gồm công tác tổng hợp, hành chính, thi đua khen thưởng, thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong toàn Sở; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của ngành; Trưởng ban biên tập Website của Sở;
- Phụ trách các phòng: Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Văn phòng Sở.
- Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái.
Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái kể từ ngày 01/01/2017.