BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Ngô Thanh Giang

Giám đốc

 

 ngothanhgiang@yenbai.gov.vn

 

 

 

 

Lĩnh vực phân công

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về toàn bộ các lĩnh vực công tác của ngành;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức và cán bộ, công tác quy hoạch, kế hoạch tài chính, công tác cải cách hành chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Chủ tài khoản cơ quan, chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các đề án, dự án thuộc ngành quản lý; chỉ đạo cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng của Sở.Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại huyện Văn Yên. Trực tiếp theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ xã Chấu Quế Thượng, huyện Văn Yên theo sự phân công của Tỉnh ủy.

2

Lê Văn Lương

Phó Giám đốc Thường trực

 

levanluong@yenbai.gov.vn

 

Lĩnh vực phân công

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Lao động; việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; giáo dục nghề nghiệp

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ : Tổ trưởng bộ phận chuyên môn giúp việc quản lý dự án đầu tư của Sở; phụ trách công tác giáo dục quốc phòng, an ninh của Sở.

- Phụ trách các phòng và đơn vị: Phòng Lao động – Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ; Trường Trung cấp Lục Yên; Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tinh.

- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại các huyện Văn Chấn và Trạm Tấu.

3

Phạm Tuấn Chung

Phó Giám đốc

 

phamtuanchung@yenbai.gov.vn

 

Lĩnh vực phân công

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác người có công; công tác thanh tra.

- Phụ trách các phòng và đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Người có công; Ban quản lý nghĩa trang Trung tâm tỉnh; Trung tâm Điều dưỡng  tỉnh Yên Bái; tham gia hội đồng giám định  y khoa tỉnh Yên Bái; tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại các huyện Lục Yên và Yên Bình.

4

Vũ Lê Thành Anh

Phó Giám đốc

 

 

 

Lĩnh vực phân công

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác bảo trợ xã hội; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

 - Phụ trách các phòng và đơn vị: phòng Bảo trợ xã hội; Phòng phòng,chống tệ nạn xã hội; Cơ sở cai nghiện ma túy; Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội. Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại các huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ.

 - Trưc tiếp theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ xã Lang Thíp, huyện Văn Yên.

5

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Giám đốc

 

 

 

 

         - Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác Văn phòng gồm: công tác tổng hợp, hành chính, thi đua khen thưởng, công tác pháp chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong toàn Sở; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của ngành; Trưởng ban biên tập Website của Sở.

            - Phụ trách các phòng: Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Văn phòng Sở.

           - Tham gia các Ban chỉ đạo theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Theo dõi lĩnh vực công tác của ngành tại huyện Trấn yên và thành phố Yên Bái.

               

             

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN 

 1. VĂN PHÒNG SỞ

Chánh văn phòng

Trần Thị Kim Hạnh

Điện thoại0

02163.851.096

Email Sở

solaodongtbxh@yenbai.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Sở

Nguyễn Khánh Hội

Điện thoại

02163.851.096

Phó Chánh Văn phòng Sở

Hoàng Việt

Điện thoại

02163.851.096

 2. PHÒNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trưởng phòng

Phạm Duy Hưng

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thùy Linh

 

 

Điện thoại

02163.892.300

3. THANH TRA SỞ

Chánh Thanh tra

Nguyễn Lâm Ngọc

Phó chánh Thanh tra

Lê Trung Thành

 

 

Điện thoại

02163.854.158

4. PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

Trưởng phòng

Đỗ Thị Thu Hà

Phó trưởng phòng

Lưu Văn Minh

 

 

Điện thoại

02163.852.140

5. PHÒNG TRẺ EM - BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trưởng phòng

Nguyễn Thanh Sơn

Phó trưởng phòng

Lê Hoàng Anh

 

 

Điện thoại

02163.854.834

6. PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

Trưởng phòng

Đỗ Ngọc Sơn

Phó trưởng phòng

Phan Thanh Hải

 

 

Điện thoại

02163.853.129

7. PHÒNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Trưởng phòng

Tạ Đức Minh

Phó trưởng phòng

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Điện thoại

02163.853.593

 

         

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

 

1. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH YÊN BÁI (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.852.350

Fax

02163.854.353

Email

ttgtvieclam.sldtbxh@yenbai.gov.vn

ttgtvtlyenbai@ yahoo.com.vn.

Giám đốc

Lưu Mạnh Dũng

Điện thoại

02163.854.077

Phó Giám đốc

Hoàng Duy Triều

Điện thoại

02163.850.385

Phó Giám đốc

Trần Trọng Giáp

Điện thoại

 

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ

2.

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

3.

Phòng Đào tạo - Tư vấn giới thiệu việc làm

2. TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.852.105

Fax

02163.850.412

Email

Baotroxahoi.sldtbxh@yenbai.gov.vn

Giám đốc

Phạm Công Quyết

Điện thoại

02163.850.412

Phó Giám đốc

Lê Thị Hồng Nhung

Điện thoại

02163.890.621

Phó Giám đốc

Lân Hương Ly

Điện thoại

02163.890.522

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Tổ chức – Hành chính

2.

Phòng Quản lý, Giáo dục

3.

Phòng Y tế - Nuôi dưỡng

4.

Phòng Công tác xã hội

3.  CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.508.201

Email

chuabenh.sldtbxh@yenbai.gov.vn

Giám đốc

Lê Công Huấn

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Yên

Phó Giám đốc

Lê Hồng Thủy

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe

2.

Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất

3.

Phòng Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng

4.

Phòng Tổ chức – Hành chính

5.

Phòng Bảo vệ

6.

Phòng Quản lý sau cai nghiện

4.  TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.872.494

Fax

02163.879.158

Email

daynghenghialo.sldtbxh@yenbai.gov.vn ;

 ttdnngialo@ gmail.com

Hiệu trưởng 

Lâm Tuấn Khanh

Phó Hiệu trưởng 

Triệu Sỹ Trường

Phó Hiệu trưởng 

Đinh Quang Tùng

Phó Hiệu trưởng 

Dương Quang Huấn

CÁC PHÒNG, KHOA TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổ chức - Tài vụ

2.

Phòng Đào tạo

3.

Phòng Công tác học sinh và Quản trị, đời sống

4.

Khoa Văn hóa và Khoa học cơ bản

5.

Khoa Điện – Điện tử

6.

Khoa Xây dựng

7.

Khoa Nông lâm nghiệp và Kỹ thuật tổng hợp

8.

Khoa May và Nghề truyền thống

9.

Trung tâm Thực hành sản xuất và hợp tác đào tạo

5. TRƯỜNG TRUNG CẤP LỤC YÊN (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.846.803

 Hiệu trưởng

 Mông Thanh Dũng

Phó Hiệu trưởng 

Hứa Văn Lương

Phó Hiệu trưởng 

Phạm Thanh Sơn

CÁC PHÒNG, KHOA TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổ chức - Tài vụ

2.

Phòng Đào tạo

3.

Phòng Công tác học sinh và Quản trị, đời sống

4.

Khoa Nông – Lâm nghiệp

5.

Khoa Công nghệ - Mỹ thuật

6.

Khoa Điện – Điện tử

7.

Khoa Cơ khí - Xây dựng

8.

Khoa Văn hóa và Khoa học cơ bản

6. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG TỈNH YÊN BÁI (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.512.501

Giám đốc

Lục Thị Vinh

Phó Giám đốc

Bùi Văn Yên

Phó Giám đốc

Phùng Quốc Việt

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổng hợp

2.

Phòng Y tế - Điều dưỡng – Cấp dưỡng

 

 

 

Liên kết khác